Chịu trách nhiệm xuất bản

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH

Phó Chủ tịch Thường Trực

HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA